میزبانی وب حرفه ای ایران (دایرکت ادمین)

میزبانی وب حرفه ای ایران - پلن 1GB

- 1000 مگایابت فضای میزبانی
- 60000 مگایابت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- ایمیل نامحدود
- فضای دیسک NVME
- لینک فیزیک نظری
- پارک دامنه 10 عدد

میزبانی وب حرفه ای ایران - پلن 2GB

- 2000 مگایابت فضای میزبانی
- 70000 مگایابت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- ایمیل نامحدود
- فضای دیسک NVME
- لینک فیزیک نظری
- پارک دامنه 15 عدد

میزبانی وب حرفه ای ایران - پلن 3GB

- 3000 مگایابت فضای میزبانی
- 75000 مگایابت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- ایمیل نامحدود
- فضای دیسک NVME
- لینک فیزیک نظری
- پارک دامنه 15 عدد

میزبانی وب حرفه ای ایران - پلن 5GB

- 5000 مگایابت فضای میزبانی
- 80000 مگایابت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- ایمیل نامحدود
- فضای دیسک NVME
- لینک فیزیک نظری
- پارک دامنه 15 عدد