هاست لینوکس ایران

پلن 200MB

- 200 مگایابت فضای میزبانی
- 20000 مگایابت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- ایمیل نامحدود
- فضای دیسک SSD
- لینک فیزیک نظری
- پارک دامنه 3 عدد

پلن 500MB

- 500 مگایابت فضای میزبانی
- 50000 مگایابت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- ایمیل نامحدود
- فضای دیسک SSD
- لینک فیزیک نظری
- پارک دامنه 10 عدد

پلن 1GB

- 1000 مگایابت فضای میزبانی
- 60000 مگایابت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- ایمیل نامحدود
- فضای دیسک SSD
- لینک فیزیک نظری
- پارک دامنه 10 عدد

پلن 2GB

- 2000 مگایابت فضای میزبانی
- 70000 مگایابت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- ایمیل نامحدود
- فضای دیسک SSD
- لینک فیزیک نظری
- پارک دامنه 15 عدد

پلن 3GB

- 3000 مگایابت فضای میزبانی
- 75000 مگایابت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- ایمیل نامحدود
- فضای دیسک SSD
- لینک فیزیک نظری
- پارک دامنه 15 عدد

پلن 5GB

- 5000 مگایابت فضای میزبانی
- 80000 مگایابت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- ایمیل نامحدود
- فضای دیسک SSD
- لینک فیزیک نظری
- پارک دامنه 15 عدد

پلن سازمانی ویژه 10GB

- 10000 مگایابت فضای میزبانی
- 100000 مگایابت پهنای باند
- FTP و زیردامنه نامحدود
- ایمیل نامحدود
- فضای دیسک SSD
- لینک فیزیک نظری
- پارک دامنه 20 عدد